21 พฤษภาคม 2024

ประชาชื่นนิวส์

ทันโลกธุรกิจ อัพเดตทุกไลฟ์สไตล์

สคช. – มจธ. – กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพด้านพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน มุ่งเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร สู่การยอมรับในระดับสากล  

สคช. ร่วมกับ มจธ. และ กฟผ. เตรียมเปิดรับรองมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ ทำการแทนรองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ในสาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และสาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยมี นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมหน่วยงานพันธมิตร และบุคลากรในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี

นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เปิดเผยว่า กฟผ. มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและให้การประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ กฟผ. โดยได้รับอนุมัติจาก สคช. เปิดศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กฟผ. ในปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลฯ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน โดยระยะเริ่มแรกมีสาขางานที่สามารถให้การรับรองได้ จำนวน 3 สาขางาน 33 อาชีพ 59 ระดับคุณวุฒิ

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และบุคคลทั่วไป ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ และระบบส่งพลังงานไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการรับรองไปแล้วมากกว่า 1,000 คน ซึ่งในปี 2567 นี้ กฟผ. ได้ยื่นขยายและเตรียมเปิดรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 2 สาขางาน ได้แก่ สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (จำนวน 3 อาชีพ 4 ระดับคุณวุฒิ) และสาขาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (จำนวน 2 อาชีพ 2 ระดับคุณวุฒิ) รวมการให้บริการรับรองสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนทั้งสิ้น 5 สาขางาน 38 อาชีพ 65 ระดับคุณวุฒิ

งานนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในยุคเปลี่ยนผ่าน และขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับกำลังคนของประเทศเพื่อนำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตอบสนองความต้องการและนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรองมาตรฐานอาชีพเป็นเครื่องหมายการันตีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน กฟผ. มี 5 ศูนย์ประเมินสมรรถนะฯ ได้แก่ 1) ศูนย์บางกรวย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี 2) ศูนย์ไทรน้อย สำนักงานไทรน้อย จ.นนทบุรี 3) ศูนย์บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 4) ศูนย์แม่เมาะ จ.ลำปาง และ 5) ศูนย์ท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pcc.egat.co.th/

 

 

Post by

0Shares