14 เมษายน 2024

ประชาชื่นนิวส์

ทันโลกธุรกิจ อัพเดตทุกไลฟ์สไตล์

อ.ต.ก. พร้อมเปิด Thailand Best Agricultural Showroom ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดี พร้อมต่อยอดส่งออก

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. เตรียมเปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ อ.ต.ก. ถนนกำแพงเพชร ใกล้เคียง ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ให้บริการประมาณ 3,000 ตารางเมตร

ปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

เพื่อเป็นศูนย์แสดงสินค้าทางเกษตรในรูปแบบศูนย์แสดงสินค้า ให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้า เพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “การตลาดนำการผลิต”

ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังให้ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) เป็นแหล่งคัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพผ่านช่องทาง Offline และ Online เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ อ.ต.ก. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมีราคาตกต่ำ เนื่องจากสินค้าเกษตรออกมาตามฤดูกาลปริมาณมาก อาทิ ผลไม้ ผัก พืชไร่ พืชสวนต่างๆ และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ฯลฯ ทำให้พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตในราคาที่ต่ำ เพราะผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ทำให้เกษตรจำเป็นต้องขายผลผลิตทางเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาต่ำ สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรอย่างหนัก

“ผมมั่นใจว่า ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง หรือ Thailand Best Agricultural Showroom สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้เกษตรกร ทั้งด้านการตลาดสินค้าเกษตร อีกทั้งยังส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง การส่งเสริมพัฒนาแบรนด์คุณภาพ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตทางการเกษตร ผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปทั้งอุปโภค บริโภค ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและเป็นศูนย์รวมการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทรัพย์สินของ อ.ต.ก. ส่งเสริมความรับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ”

สำหรับ การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พ.ศ. 2564-2568  เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 5,000 คน  ใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่ต่ำกว่า 1,825,000 คน และพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน รองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Post by

0Shares